બેંક ઓફ બરોડા તરફથી ઇન્સ્ટન્ટ પર્સનલ લોન કેવી રીતે લેવું

Published By23-10-2022

શું તમે બેંક ઓફ બરોડામાં છો? તમારા ગ્રાહક માટે સારું સમાચાર છે.

બેંક ઓફ બરોડા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ઈન્સ્ટન્ટ વ્યક્તિગત લોન આપવી.

તમારા માટે ઇન્સ્ટન્ટ પર્સનલ લોન ન્યૂનતમ ઉંમર 21 વર્ષ અને 750 CIBIL સ્કોર હોવો આવશ્યક છે.

તમારી બેંક ઓફ બરોડા પર્સનલ લોન માટે માસિક પગાર ઓછામાં ઓછો 20 હજાર રૂ. હોવા જોઈએ.

ઇન્સ્ટન્ટ 50 હજારથી 15 લાખ રૂપિયા પર્સનલ લોન બોબ પ્રદાન કરે છે.

બેંક ઓફ બરોડા પર્સનલ લોન પર 10.20% છૂટ વ્યાજ અને ચાર્જ 1% પ્રોસેસિંગ ફી. તમે લીધેલી વ્યક્તિગત લોન 1 થી 5 વર્ષમાં ચૂકવેલ કર કરી શકો છો.

બેંક ઓફ બરોડા કસ્ટમર કેર 1860 258 4455 પર વધુ વિગતો માટે સંપર્ક કરો કરો