Anubandham Rojgar Portal 2023

Anubandham Rojgar Portal 2023

Anubandham Rojgar Portal 2023 :  ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર નાગરિકોની સુખાકારી માટે નવી નવી યોજનાઓ અને સેવાઓ બહાર પાડતી …

Read More

AIC ભરતીની છેલ્લી તારીખ 05-02-2023

AIC ભરતીની છેલ્લી તારીખ 05-02-2023

AIC ભરતીની છેલ્લી તારીખ 05-02-2023 : એગ્રીકલ્ચર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડે મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની 50 મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પોસ્ટ્સ માટે AIC …

Read More

LIC Recruitment Last Date 31-01-2023

LIC Recruitment Last Date 31-01-2023

LIC Recruitment is looking for an Assistant Administrative Officer (Generalist) for the year 2023. The Life Insurance Corporation of India …

Read More

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતીની છેલ્લી તારીખ 25 જાન્યુઆરી 2023

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતીની છેલ્લી તારીખ 25 જાન્યુઆરી 2023

EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી 2023 : ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ જે ગુજરાત સરકારની નોડ એજન્સી રૂપે …

Read More